⁦🔰 بزرگترین کانال برنامه نویسی در تلگرام

تریبون ⁦🔰 بزرگترین کانال برنامه نویسی در تلگرام

t.me/Azad_Developers

تعداد بازدید روزانه

5,000 بار

نوع تریبون

پست تلگرام

محدوده قیمت

بین 45,000 تا 85,000 تومان

" توضیحات تریبون "

✅ تعرفه جدید تبلیغات
♦️ کانال برنامه نویسی
@Azad_Developers

🔴 2 ساعت پست آخر + 2 ساعت پست آزاد
🔈 45000 تومان

🔴 ۳ ساعت پست آخر + ۳ ساعت پست آزاد
🔈 65000 تومان

🔴 تبلیغ 4 ساعت پست آخر + 4 ساعت پست آزاد
🔈 85000 تومان

🔴 تبلیغ شبانه 10 شب تا 10 صبح
🔈 55000 تومان